Sự kiện du học

GPM #2: Chọn ngành và lộ trình học Adelaide Global Pathways Trực tuyến

GPM #2: Chọn ngành và lộ trình học Adelaide Global Pathways

08.04.2023
Sẽ diễn ra trong
GPM #3: Chọn ngành và lộ trình học UTS Global Pathways Trực tuyến

GPM #3: Chọn ngành và lộ trình học UTS Global Pathways

09.04.2023
Sẽ diễn ra trong
GPM #4: Chọn ngành và lộ trình học Monash Global Pathways Trực tuyến

GPM #4: Chọn ngành và lộ trình học Monash Global Pathways

15.04.2023
Sẽ diễn ra trong
GPM #5: Chọn ngành và lộ trình học Queensland Global Pathways Trực tuyến

GPM #5: Chọn ngành và lộ trình học Queensland Global Pathways

16.04.2023
Sẽ diễn ra trong
GPM #6: Chọn ngành và lộ trình học Macquarie Global Pathways Trực tuyến

GPM #6: Chọn ngành và lộ trình học Macquarie Global Pathways

22.04.2023
Sẽ diễn ra trong
GPM #7: Chọn ngành và lộ trình học Deakin Global Pathways Trực tuyến

GPM #7: Chọn ngành và lộ trình học Deakin Global Pathways

23.04.2023
Sẽ diễn ra trong