50+ Khách mời chuyên gia

Chị Thủy Phan Đại diện tuyển sinh, Đại học Tasmania

Chị Thủy Phan

Đại diện tuyển sinh, Đại học Tasmania

Cô Helen McClure Phó Giám đốc Tuyển sinh Quốc tế, Đại học Tasmania

Cô Helen McClure

Phó Giám đốc Tuyển sinh Quốc tế, Đại học Tasmania

Ông Matt Monkhouse Giám đốc Tuyển sinh và Phát triển Toàn cầu, Khu vực Đông Nam Á và Lục địa Á Âu

Ông Matt Monkhouse

Giám đốc Tuyển sinh và Phát triển Toàn cầu, Khu vực Đông Nam Á và Lục địa Á Âu, Đại học Macquarie

Anh Alex Ma, Cán bộ Chương trình, nhóm phụ trách chương trình chuyển tiếp của UTS

Anh Alex Ma

Cán bộ Chương trình, nhóm phụ trách chương trình chuyển tiếp, Đại học UTS

Ms. Nguyễn Thanh Hồng - Đại diện tuyển sinh Đại học Monash

Chị Nguyễn Thanh Hồng

Đại diện tuyển sinh Đại học Monash

Cô Olivia Mornet Quản lý, Chương trình sinh viên và Đối tác, Trường Kinh doanh Monash

Cô Olivia Mornet

Quản lý, Chương trình sinh viên và Đối tác, Trường Kinh doanh Monash

Bà Yvonne Zhang Quản lý khu vực (Indonesia & Vietnam) Khoa Kinh tế, Luật và Kinh doanh Đại học Queensland

Chị Yvonne Zhang

Quản lý khu vực Indonesia và Vietnam, Khoa Kinh tế, Luật và Kinh doanh, Đại học Queensland

Ông Alistair Laurenceson Quản lý, Phát triển Quốc tế, Khoa Kinh tế, Luật và Kinh doanh, Đại học Queensland

Ông Alistair Laurenceson

Quản lý, Phát triển Quốc tế, Khoa Kinh tế, Luật và Kinh doanh, Đại học Queensland