50+ Khách mời chuyên gia

KFO-Khach-moi-su-kien-Barista-The-Lan

Barista Đặng Thế Lân

Người sáng lập và điều hành – The Lovely Cup O’ Coffee

KFO-Khach-moi-su-kien-Katie-Haigh-Dalhousie

Cô Katie Haigh

Giám đốc Trải nghiệm toàn cầu, Đại học Dalhousie, Canada

KFO-Khach-moi-su-kien-Zack-Yu-Dalhousie

Anh Zack Yu

Cố vấn Sinh viên Quốc tế, Đại học Dalhousie, Canada

KFO-Khach-moi-su-kien-Sheri-Love-UVic

Cô Sheri Love

Chuyên viên Phát triển kinh doanh và hợp tác toàn cầu, Trường Kinh doanh Gustavson, Đại học Victoria, Canada

KFO-Khach-moi-su-kien-Steven-Monash

Anh Steven Hoàng

Kỹ sư Điện tử, Versatile Technology, Australia. Cử nhân Kỹ thuật Điện tử và Hệ thống Máy tính, Đại học Monash

KFO-Khach-moi-su-kien-Sophie

Chị Sophie Đoàn

Chuyên viên Marketing, Bowens Timber and Hardware, Australia. Cử nhân Kinh doanh quốc tế, Đại học Monash

PGS. TS. Hùng Đỗ

Giám đốc chương trình Thạc sĩ Tài chính MFin, Trường Kinh tế - Tài chính, Đại học Massey, New Zealand

Bà Vân Trần

Giám đốc Phát triển Giáo Dục, Phòng Thương mại và Đầu tư Queensland tại Việt Nam